Albert!Arribas!(Centaure!Produccions) ! guanya!el!novè!Premi!Quim!Masó!a! projectes!de!producció!teatral!

Albert!Arribas!(Centaure!Produccions)!
guanya!el!novè!Premi!Quim!Masó!a!
projectes!de!producció!teatral! !

L’espectacle!s’estrenarà!al!Grec!2016!–Festival!de!Barcelona!i!posteriorment!
es!veurà!a!Temporada!Alta!2016!Salt–"El"jurat"del"Premi"Quim"Masó"2015"ha"proclamat"guanyador!del"novè"Premi"Quim"
Masó"al"projecte"F.R.A.U."presentat"per"Albert!Arribas!i!Centaure!Produccions."""F.R.A.U"
és" l’escenificació" del" llibre"Quadern( del( Frau( d’Albert" Balasch," que" sortirà" publicat" per"
Edicions"62"durant"aquesta"temporada,"i"on"Balasch"ha"recollit"i"reescrit"tota"la"seva"obra.!
!
La"proposta"guanyadora"és"un"espectacle"de"set"hores"sense"pausa,"estructurat"en" forma"
de" «festival»" i" que" combina" sis" «espectacles»" autònoms" amb" moments" parateatrals." Per"
Centaure Produccions “portar" el"Quadern( del(frau"dalt" de"l’escenari" és," potser,"
una" manera" assenyada" de" reflexionar" sobre" aquest" festival" de" banalitats" que" el"
nostre"segle"XXI"ha"propiciat"sota"el"nom"de"polítiques(culturals”.(
(
L’equip" artístic" estarà" integrat" per" Albert" Arribas" (dramatúrgia" i" direcció);" Mònica"
Almirall," Jordi" Collet," Oriol" Genís," Antònia" Jaume," Marta" Ossó" i" Albert" Prat" (intèrprets)."

Tots"ells"formen""Centaure"produccions"una"companyia"teatral"que"va"néixer"l’any"2013"i"
ha"estrenat"els"espectacles"Vespres( de(la(Beata( Verge,( El( cant( de(la( gorgona,(Moro( com( a(
país,(Sala(de(miralls(o(Selecció.(Aquesta"temporada"tenen"previst"estrenar"Licaó(i"Vergonya(
eterna.(
"
El"projecte"ha"estat"escollit"entre"un"total"de"25"propostes"que"optaven"al"premi"en"aquesta"
edició."El"guanyador""rebrà"una"dotació!màxima!de!50.000!€!i!el!muntatge!s’estrenarà!
al! Grec! Festival! de! Barcelona! 2016! per! posteriorment! veure’s! a! l’edició! 2016! de!
Temporada!Alta.!
!
La" proclamació" del" guanyador" s’ha" fet" aquest" vespre" en" el" marc" de" les" activitats" de"
Temporada"Alta,"en"un"acte,"a"la"sala"La"Planeta,"que"ha"comptat"amb"l’actuació"musical"de"
Mercè" Martínez" (veu)," Andreu" Gallén" (piano)" i" David" Bayés" (contrabaix)" que" han"
interpretat"fragments"de"l’espectacle"Cantar(al(desamor.!
(
Els" altres" dos" projectes" finalistes" han" estat&Jambo& Bwana"de" Manel" Dueso" i" Almirall" i"
Realpolitik"d’Elies"Barberà"i"de"Carles"Fernández"Giua.""
"
El"jurat"que"ha"avaluat"els"projectes"presentats"estava"format"per"Xavier!Albertí"(director"
teatral"i" del" Teatre"Nacional" de" Catalunya),"Ramon! Simó"(director" teatral"i" director" del"
Festival"Grec),"Andreu!Gomila"(crític"i"periodista"teatral),"Pere!Puig"(director"teatral"i"de"
la" Sala" La" Planeta),"Josep! Domènech"(Bitò" Produccions),"Josep! Sánchez!(director" del"
Teatre"Municipal"de"Girona),"Joan!Yago!(guanyador"de"la"vuitena"edició"dels"Premis"Quim"
Masó)"i"Guillem!Terribas"(Llibreria"22),"actuant"com"a"secretari.""
"
El"Premi"Quim"Masó"s'atorga"amb"periodicitat"anual"i"és"l'únic"amb"retribució"econòmica"
al"nostre"país"per"a"la"producció"i"exhibició"de"muntatges"de" text"en"llengua"catalana"no"
estrenats."
!
El" guardó," creat" el" 2006" en" reconeixement" a" l’actor," director" i" productor" teatral"Quim!
Masó,"és"un"motor"imprescindible"perquè"companyies,"productores"i"dramaturgs"puguin"
tirar"endavant"els"seus""projectes"i" representardlos"als"escenaris"del"país."L’any"passat"el"
Premi" va" assolir" el" rècord" de" participació" de" les" darreres" edicions" amb" un" total" de" 48"
produccions"teatrals"presentades."

El"Premi"està"impulsat"per"la"família!Masó,!"l’empresa"Bitò!Produccions,"la"Llibreria!22!
de"Girona,"el"Grup!Proscènium\Sala!La!Planeta,"i"l’Ajuntament"de!Girona"i"la"Diputació!
de!Girona!i"compta"amb"el"patrocini!de"la"Diputació!de!Girona,!l’Ajuntament!de!Girona,!
Ribas\Àlvarez,!Bitò!Produccions,!Grec!\!Festival!de!Barcelona"i"amb""la"col·laboració"de"
l’Obra!Social!“La!Caixa”,""Grec!Festival!de!Barcelona"i!Temporada!Alta.

Share Button